Chức năng hỗ trợ tín dụng sau phê duyệt

Một hồ sơ tín dụng sau khi được phê duyệt và có hiệu lực sẽ tiếp tục được quản lý trên hệ thống cho tới khi hoàn toàn hết liệu lực và đóng hồ sơ. Giải pháp bao gồm các chức năng quản lý hồ sơ tín dụng và quản lý khoản tín dụng, cho phép người dùng xem lại một hồ sơ bất kỳ và điều chỉnh lại một số thông tin theo quy định trong quá trình vận hành tín dụng đối với các hồ sơ có hiệu lực.

Chức năng quản lý hồ sơ tín dụng sẽ cho phép người dùng thực hiện các nghiệp vụ sau:

  • Xem lại một hồ sơ bất kỳ trên hệ thống, các thông tin về dư nợ, hạn mức còn được sử dụng sẽ là các thông tin mới nhất theo quá trình sử dụng hạn mức của hồ sơ
  • Chỉnh sửa hồ sơ để cập nhật các thông tin thay đổi theo thời gian mà theo quy định không cần phải thực hiện thông qua các luồng phê duyệt điều chỉnh
  • Bổ sung chứng từ, tài liệu còn nợ trong quá trình phê duyệt hoặc các tài liệu thu thập được trong quá trình giám sát tín dụng
  • Cập nhật tình trạng tuân thủ các điều khoản tín dụng theo yêu cầu của các cấp thẩm định, phê duyệt. Hệ thống sẽ nhắc nhở tới người dùng khi tới kỳ đánh giá của các điều khoản này
  • Đóng hồ sơ tín dụng, bao gồm đóng tự động và đóng thủ công với các hồ sơ đủ điều kiện
  • Thay đổi chi nhánh quản lý hồ sơ

Chức năng quản lý khoản tín dụng sẽ cho phép người dùng thực hiện các nghiệp vụ sau:

  • Xem lại một hồ sơ giải ngân bất kỳ
  • Bổ sung chứng từ, tài liệu còn nợ trong quá trình kiểm soát giải ngân hoặc các tài liệu thu thập được trong quá trình giám sát tín dụng
  • Phân bổ lại tài sản trên dư nợ của từng khoản giải ngân nhằm mục đích hoán đổi, rút tài sản

Các chức năng hỗ trợ tín dụng sau phê duyệt là một phần không thể thiếu trong tổng thể một giải pháp quản trị tín dụng hoàn chỉnh. Thông qua các chức năng này, hoạt động tín dụng được số hóa một cách toàn diện, đem lại lợi ích tối đa cho Ngân hàng.