2018

Ngân hàng TMCP An Bình

Giai đoạn 1 (11/2018 - 01/2020)
 • Phê duyệt tín dụng
 • Quản lý giải ngân
 • Quản lý Hạn mức
 • Tài sản bảo đảm
Giai đoạn 1.5 (08/2020 - 04/2021)
 • Cải tiến quy trình PDTD
 • Tích hợp chữ ký số
Giai đoạn 2 (05/2022 - 05/2023)
 • Cải tiến quy trình PDTD, giải ngân
 • Tích hợp phần mềm định giá
 • Tích hợp hệ thống CreditEngine
2020

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Giai đoạn 1 (04/2020 - 10/2021)
 • Phê duyệt tín dụng
 • Quản lý giải ngân
 • Quản lý Hạn mức
 • Tài sản bảo đảm
 • Tài trợ thương mại
Giai đoạn 2 (11/2021 - 12/2022)
 • Xử lý thu hồi nợ
 • Trích lập dự phòng
Giai đoạn mở rộng (từ 2023)
 • Mobile App
 • Nâng cao trải nghiệm
 • Tối ưu quy trình
2022

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

Giai đoạn 1 (04/2022 - 11/2022)
 • Phê duyệt tín dụng cho sản phẩm KHCN
 • Quản lý giải ngân, hạch toán Core Banking
 • Quản lý Hạn mức
 • Tài sản bảo đảm
Giai đoạn 2 (01/2023 - 10/2023)
 • Cải tiến quy trình PDTD
 • Cải tiến quy trình Giải ngân/Bảo lãnh/LC
 • Quy trình tài trợ thương mại
 • Tích hợp PGB Mobile App
 • Tích hợp phần mềm định giá TSBĐ
 • Tích hợp phần mềm Xếp hạng tín dụng
2023

Trở thành khách hàng của chúng tôi