Quản lý tài sản bảo đảm

Module quản lý tài sản bảo đảm của giải pháp iLendingPro cho phép quản lý thông tin và vòng đời đầy đủ của các tài sản bảo đảm từ thời điểm định giá và trình trong hồ sơ tín dụng, được phê duyệt, nhập kho vào Ngân hàng cho tới khi giải chấp tài sản. Ngoài ra module này cũng cho phép theo dõi, thực hiện việc định giá lại tài sản và ghi nhận giá trị tài sản mới nhất của tài sản trên hệ thống theo đúng quy định của Ngân hàng.

Module TSBĐ cho phép quản lý linh hoạt các thông tin của tài sản theo đặc thù của từng loại tài sản (ví dụ phương tiện vận tải, giấy tờ có giá, …), cho phép khai báo thông tin của chủ tài sản, bên thứ ba hoặc đồng sở hữu. Một tài sản có thể có nhiều chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu. Hệ thống cung cấp chức năng cho phép người dùng chỉnh sửa các thông tin tài sản cũng như cập nhật hồ sơ tài liệu liên quan đến tài sản một cách độc lập với hồ sơ tín dụng, bao gồm chỉnh sửa thủ công trên hệ thống hoặc đồng bộ thông tin từ một hệ thống/module khác.

Các nghiệp vụ bàn giao tài sản, điều chỉnh giá trị tài sản, giải chấp tài sản được ghi nhận lại đầy đủ trên hệ thống và cho phép interface với hệ thống Corebanking để đồng bộ thông tin và trạng thái tài sản. Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ giải chấp tài sản, có khả năng quản lý được việc tài sản có đủ điều kiện được giải chấp hay không, cũng như cho phép linh hoạt đối với một số tình huống ngoại lệ như tài sản dùng để xử lý nợ cũng như các tình huống ngoại lệ khác theo quy định riêng của Ngân hàng. Đối với nghiệp vụ bàn giao và giải chấp tài sản là Giấy tờ có giá do Ngân hàng phát hành, hệ thống hỗ trợ tích hợp với Corebanking tự động phong tỏa/ngừng phong tỏa tài khoản tiền gửi gắn với tài sản đó.

Hệ thống cho phép điều chỉnh phân bổ của các tài sản trên dư nợ khoản vay đã hoạt động một cách linh hoạt để đáp ứng nhu cầu hoán đổi tài sản, giải chấp tài sản khi đủ điều kiện về dư nợ. Lịch sử phân bổ dư nợ trên tài sản của từng khoản tín dụng được theo dõi đầy đủ trên hệ thống, phục vụ cung cấp dữ liệu cho các báo cáo quản trị hay các hệ thống/nghiệp vụ khác.

Khi có sự điều chỉnh tự động giá trị tài sản khi định giá lại hoặc cập nhật tỷ giá với các tài sản ngoại tệ, hệ thống tự động tính toán giá trị tài sản còn được sử dụng để phân bổ cho khoản vay và đưa ra cảnh báo trong các trường hợp giá trị còn lại không đủ đảm bảo cho dư nợ khoản vay. Cảnh bảo có thể được hiển thị ngay trên giao diện khi người dùng phân bổ tài sản hoặc trong danh sách các công việc cần thực hiện của người dùng có trách nhiệm quản lý tài sản.

Với khả năng quản lý tài sản toàn diện, module quản lý tài sản bảo đảm là một cấu phần không thể thiếu và có thể hoạt động độc lập trong hệ sinh thái tín dụng đầy đủ của giải pháp iLendingPro.